Český program

Naše škola představuje otevřené multikulturní prostředí a jsme rádi, že můžeme poskytovat vzdělání i žákům české národnosti. Jsme si vědomi českých kulturních hodnot a dobré tradice místního školství, proto našim českým studentům nabízíme ucelený vzdělávací systém Český program, který zahrnuje výuku českého jazyka a dalších předmětů (prvouka, vlastivěda, dějepis, zeměpis) dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT.

FAQ       ČESKÝ PROGRAM v MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL

KINDERGARTEN

Od školního roku 2016/2017 je pro předškolní děti (tj. pro pětileté) povinný poslední ročník předškolního vzdělávání. Mohou tyto děti plnit tuto zákonnou povinnost i v Meridian International School?

Ano. Mohou, protože se předškolní vzdělávání dítěte uskutečňuje v zahraniční škole na území ČR (s povolením MŠMT k plnění PŠD podle § 38a) dle § 34a odst. 5 písm. c) školského zákona, a je tedy považováno za jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání.

Mají rodiče povinnost ohlásti tuto skutečnost spádové mateřské škole (MŠ)?

Ano. Rodiče mají povinnost oznámit tento “jiný způsob” spádové mateřské škole (konkrétní formulace viz. § 34a odst. 6 školského zákona).

Musí rodiče přihlásit své dítě do spádové mateřské školy?

Ne. Dítě do MŠ nepřihlašují a děti, navštěvující Meridian International School, nedochází do MŠ k ověřování úrovně osvojení očekávaných výstupů (protože nejsou zapsané v dané spádové MŠ).

PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL

PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Může žák s českým státním občanstvím plnit povinnou školní docházku v Meridian International School?

Ano. Podle § 38 Školského zákona o Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole (1) Žák může plnit povinnou školní docházku také c) v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu, zřízené na území České republiky cizím státem, právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo cizím státním občanem, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a z důvodu uplatnění obsahu zahraničního vzdělávacího programu ani o zápis do rejstříku škol a školských zařízení nežádá, v níž ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky v příslušném školním roce.

Musí být žák s českým státním občanstvím zároveň žákem jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol?

Ano. Zákon v odstavci 3, § 38 říká, že žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.

Pokud pobýval žák s českým státním občanstvím dlouhodobě v zahraničí a nyní je žákem Meridian International School, v jaké lhůtě musí rodiče přihlásit žáka do školy zapsané v České republice do rejstříku škol?

Zákonná lhůta činí dva týdny od příjezdu žáka na území České republiky. Odstavec 4, paragrafu 38 Školského zákona: Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do školy uvedené v odstavci 1 písm. a), b) nebo d) nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

Má Meridian International School nějakou partnerskou školu, do níž mohou být žáci zapsáni?

Ano. Meridian úzce spolupracuje se základní školou (ZŠ) Burešova, ul. Burešova 1130/14, 182 00 Praha 8. Tato škola přijímá naše žáky.

Spolupráce naší školy se ZŠ Burešova trvá již od školního roku 2009/2010 a s vedením základní školy máme nadstandardní vztahy. Učitelé jsou k našim studentům vstřícní a otevření, podporují i naše studenty s různými výchovně-vzdělávacími potřebami. Základní škola poskytuje našim studentům učebnice a učební materiály. Předkládá našim studentům konkrétní požadavky ke komisionálním zkouškám, proto mohou naši učitelé žáky cíleně připravovat k úspěšnému složení komisionálních zkoušek (podrobněji níže).

Základní škola Burešova je také v bezprostřední blízkosti naší školy, v docházkové vzdálenosti.

Je zapsání do ZŠ Burešova zpoplatněno?

Ne. Zápis ani komisionální přezkoušení na ZŠ Burešova je bezplatné.

Musí rodiče žáka, který navštěvuje MIS, zapsat dítě právě do ZŠ Burešova?

Ne. Mohou si zvolit spádovou základní školu v místě svého bydliště, případně kteroukoli jinou základní školu zapsanou v České republice do rejstříku škol. Tuto skutečnost, včetně kontaktů na zvolenou školu, však musí nahlásit písemně Meridian International School. Pokud se rodiče rozhodnou zapsat své dítě do jiné školy než ZŠ Burešova, přebírají plnou zodpovědnost za přípravu svého dítěte ke stanoveným komisionálním zkouškám.

ZÁPIS DO ZŠ BUREŠOVA

Kdy probíhá zápis do prvních tříd na ZŠ Burešova?

Zápis do prvních tříd probíhá v měsíci dubnu, v termínech stanovených ZŠ Burešova. Více informací lze nalézt na webové stránce http://www.zsburesova.cz/ a zároveň jsou rodiče budoucích prvňáků  o termínu vždy včas informováni ze strany Meridian International School.

Koho se zápis do prvních třídy týká?

Zápis se týká všech dětí ze spádové oblasti (tj. Praha 8) s českým státním občanstvím, které ke dni 31. 8. příslušného roku dovrší věk 6 let, a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Jak se řeší zápis u předškoláků z jiných spádových oblastí (mimo Prahu 8)?

Děti musí projít v řádném termínu zápisem na spádové základní škole v místě svého bydliště. V měsíci červnu lze v případě zájmu rodičů provést přestup žáka na ZŠ Burešova.

Musí dítě k zápisu, i když budou rodiče žádat o odklad školní docházky?

Ano. K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. U zápisu rodiče získají všechny informace a formuláře nutné k podání žádosti o odklad školní docházky.

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co s sebou k zápisu na ZŠ Burešova?

K zápisu na ZŠ Burešova je třeba přinést:

 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonných zástupců
 • všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte(např. doporučení školského poradenského zařízení, soudní rozhodnutí apod.)
 • plnou moc k zastupování – v případě nepřítomnosti druhého zákonného zástupce je možné doložit jeho souhlas s přijetím dítěte do ZŠ Burešova ověřenou plnou mocí (viz formuláře ke stažení na stránkách ZŠ Burešova; také může osobně přijít souhlas podepsat v náhradním termínu)

Co dělat, pokud se dítě nemůže za závažných důvodů (nemoc) k zápisu dostavit?

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit zákonní zástupci s dítětem do školy, zapíší zákonní zástupci své dítě bez něj v řádném termínu a s dítětem mohou přijít k zápisu v náhradním termínu, který je opět stanoven ZŠ Burešova.

Jak probíhá přijetí do ZŠ Burešova do vyšších ročníků?

Přijetí do 2. – 9. ročníku na začátku nového školního roku nebo v jeho průběhu řešíme vždy individuálně po vzájemné dohodě s vedením ZŠ Burešova.

Které doklady jsou potřebné pro přijetí žáka do 2.-9. ročníku?

1) platné občanské průkazy nebo cestovní pasy rodičů/zákonných zástupců

2) rodný list dítěte

3) případně rozhodnutí o svěření dítěte do péče

4) všechny další důležité dokumenty týkající se dítěte (např. doporučení školského poradenského zařízení, soudní rozhodnutí apod.)

5) poslední vysvědčení dítěte

6) žádost o přijetí do ZŠ Burešova musí být podepsána osobně oběma rodiči/zákonnými zástupci

Formulář žádosti o přestup žáka na ZŠ Burešova lze vyplnit a všechny výše uvedené dokumenty doložit v rámci registrace žáka v Meridian International School, která se postará o vyřízení této žádosti.

KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ V ZŠ BUREŠOVA

Jak často se koná komisionální přezkoušení na ZŠ Burešova?

Dvakrát ročně (v lednu a v červnu) konají naši žáci zapsaní na ZŠ Burešova komisionální přezkoušení z předmětů:

1., 2., a 3. ročník – český jazyk

 1. a 5. ročník – český jazyk a vlastivěda

6., 7. a 9. ročník – český jazyk a literatura a dějepis (české dějiny)

 1. ročník – český jazyk a literatura, zeměpis (ČR), dějepis (české dějiny)

Na konci každého ročníku dostanou žáci vysvědčení – žáci do 3. ročníku jsou hodnoceni slovně, od 4. ročníku známkami. Nicméně je možné v odůvodněných případech individuálně požádat ředitele školy Burešova o slovní hodnocení i ve vyšších ročnících.

Jak probíhá komisionální přezkoušení na ZŠ Burešova?

Termíny komisionálních zkoušek stanovuje vedení ZŠ, a to v lednu a v červnu. Pokud se student nemůže dostavit k řádnému termínu z důvodu nemoci, musí tuto nepřítomnost omluvit lékařským potvrzením. Poté mu bude stanoven náhradní termín.

Ke zkouškám naše studenty doprovází naši učitelé, kteří jsou také u zkoušky přítomni. Do výsledku zkoušení však nemohou zasahovat, neboť je hodnocen momentální výkon žáka. Komise je složena ze tří učitelů ZŠ Burešova. Přezkoušení probíhá formou písemného testu, ústního zkoušení, případně prezentace domácí práce.

Zkoušení probíhá v přátelské atmosféře, učitelé ZŠ Burešova jsou k našim žákům velmi vstřícní.

Co je obsahem komisionálního přezkoušení?

Požadavky ke komisionálnímu přezkoušení jsou stanoveny ZŠ Burešova pro jednotlivé ročníky, jsou zveřejněny vždy na začátku školního roku a oproti podpisu předávány rodičům.

Pokud žák není schopen ze závažných důvodů splnit stanovené požadavky, je mu vytvořen plán podpůrných opatření na dva školní roky. Po uplynutí této doby by měl žák dosáhnout požadované úrovně.

Kdy žák ukončí povinnou školní docházku?

Úspěšným absolvováním komisionální zkoušky v 9. ročníku ukončí žáci povinnou školní docházku a získají základní vzdělání.  A dále na naší škole pokračují v českém programu pro „high school“.

ČESKÝ PROGRAM V MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL – 1. – 9. ROČNÍK

Nabízí MIS výuku českého jazyka?

Ano. V Meridian International School nabízíme ucelený vzdělávací program, který zahrnuje výuku:

 • českého jazyka a literatury
 • prvouky
 • vlastivědy
 • českých dějin
 • zeměpisu ČR

Školní vzdělávací program Meridian International School vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  a reflektuje požadavky ke komisionálním zkouškám stanovené ZŠ Burešova. Český program v MIS respektuje individuální vzdělávací potřeby svých žáků – je možné vytvořit individuální plány podpůrných opatření. V případě potřeby je možné s učiteli českého jazyka domluvit doučování.

Pro koho je tento program povinný?

Český program je povinný pro žáky s českým státním občanstvím po celou dobu studia v MIS, tj. od 1. do 9. ročníku.

HIGH SCHOOL

Pokračuje český program v MIS i na „high school“?

Ano. Český program, který obsahuje výuku českého jazyka a literatury, pokračuje i v 10. – 12. ročníku. Tento program je pro české studenty volitelný.

Mohou studenti skládat Cambridge zkoušku z českého jazyka?

Ano. V 9. či 10. ročníku se studenti mohou přihlásit ke složení mezinárodní zkoušky Cambridge IGCSE Czech – First language.

Mohou studenti skládat českou státní maturitu?

Ano. Český program na „high school“ je zaměřen též na přípravu studentů, bez ohledu na státní občanství, ke státní maturitní zkoušce. Maturitní zkoušku skládají naši studenti na partnerské střední škole – Trojském gymnáziu, ul. Trojská 110/211, 171 00 Praha 7 – Troja.

Musí být studenti Meridian International School zapsáni ke studiu též v Trojském gymnáziu?

Ano. Studenti jsou na konci 9. ročníku (tj. po splnění povinné školní docházky) přijati ke studiu do prvního ročníku Trojského gymnázia. Neskládají tedy přijímací zkoušky.

Jak probíhá spolupráce s Trojským gymnáziem?

Spolupráce vychází z individuálních potřeb studenta. Gymnázium stanovuje individuální vzdělávací plán, systém zkoušek a přezkoušení, a to vše ve spolupráci se studentem a učiteli českého jazyka v Meridian. Studenti absolvují paralelně v Meridian International School a na Trojském gymnáziu tři ročníky střední školy. Čtvrtý ročník, maturitní, již intenzivně navštěvují pouze kurzy a semináře na Trojském gymnáziu a připravují se ke složení státní maturitní zkoušky.

 

PhDr. Alena Novotná

koordinátor českého program

alena.novotna@meridianedu.cz